Heraanleg van de Staatsbaan: samen rond de tafel ?

30 November 2020

Heraanleg van de Staatsbaan: samen rond de tafel ?

Bezorgdheden vanuit het oogpunt van zwakke weggebruikers en een expliciete vraag om als bewoners betrokken te worden in het overleg Liesbeth Smeyers, november 2020

Eindelijk niet alleen maar ‘woorden’ maar ook ‘daden’

Over de Staatsbaan zijn al veel studies gebeurd. In 2004, 2009, 2014, … werden mobiliteitsplannen geheel of gedeeltelijk gewijd aan deze gewestweg. Ze werd ook al vaak vermeld in beleidsplannen en verkiezingsprogramma’s. Terecht, want er gebeurden toch al heel wat ongevallen. Vaak waren daar ook fietsers bij betrokken.
Nu, anno 2020, liggen er weer concrete plannen op tafel: de hele Staatsbaan is uitgetekend. Deze werken zijn gestart in 2020 en zouden verder uitgevoerd worden in 2021. En dit in afwachting van een definitieve heraanleg na – weer eens – een studie. Hopelijk deze keer met daden tot gevolg, en passend in de knappe visie van Regionet die op de Staatsbaan hoogwaardig openbaar vervoer voorziet.

Een eigen impressie

"In het jaar 2000 verhuisde ik met mijn gezin van het mooie Linden naar het mooie Sint Bernard, landelijk, glooiend, kleine landwegen tussen velden en bossen.
Alleen… "   Lees hier verder

 

De nieuwe plannen : veiliger of onveiliger voor fietsers en zwakke weggebruikers?

Op de website van Administratie wegen en verkeer (AWV,  https://www.wegenenverkeer.be/studies/studie-ter-voorbereiding-van-herinrichting-diestsesteenweg/staatsbaan-tussen-leuven-en )  worden de nieuwe plannen fier afgeschilderd als een vooruitgang voor fietsers en zwakke weggebruikers. Ze hebben er inderdaad aandacht aan besteed, en uiteraard zijn we daar blij mee. Maar als we in detail gaan kijken naar deze plannen dan zien we slechts een beperkte vooruitgang. Er blijven zeer veel gevaarlijke plaatsen over. Op sommige plaatsen wordt het zelfs nog gevaarlijker.  De Fietsersbond schreef daarover eind oktober al een brief aan alle leden van de gemeenteraad.

We sommen enkele gevaren op, met input van bewoners en van de eerder genoemde Fietsersbond.

 • Het belangrijkste probleem is  dat er overal een niet afgescheiden fietspad blijft vanaf Linden. Op zo'n grote baan is dit nochtans onmisbaar. Dit zegt eigenlijk ook het  fietsvademecum  Vlaanderen:

Waar men tot 50 km/u mag rijden moet er minimaal een verhoogd aanliggend fietspad zijn. Op wegen waar men tot 70 km/u mag rijden zijn gescheiden fietspaden noodzakelijk.

 • Men doet pogingen om het fietspad breder te maken, maar dit lukt slechts ten dele. Waar men naar 2 rijstroken gaat, gebeurt dit, maar waar er 3 rijstroken zijn blijft het fietspad even smal. Op deze plaatsen rijden auto's, bussen, vrachtwagens aan 50 tot 70 km/u (of zelfs meer) rakelings langs de fietsers. Dit zal dus ook zo zijn op de plaats van de busbaan. De bus kan behoorlijk wat snelheid maken, want er is geen ander verkeer op die strook.
 • Het is voor ons nog onduidelijk of er overal waar er 3 rijstroken zijn slechts 50 km/u mag gereden worden. Als we de schets op de website zien en een antwoord van AWV op een vraag van burgers, lijkt dit niet zo. Bovendien maken de veelvuldige wisselingen in breedte van de weg en de snelheidslimiet het voor chauffeurs erg onduidelijk.
 • De breedte van de fietspaden is nog op een ander vlak problematisch. Voorbijsteken lijkt onmogelijk, zeker als er een fietskar is betrokken. En met steeds meer verschillende snelheden (gewone fietsers, kinderen, e-bikes) is de nood daaraan steeds groter.

 • De kwaliteit van het fietspad laat te wensen over; de rijstroken kregen her en der een nieuw (beter?) wegdek, maar het fietspad zelf ligt er op veel plaatsen zeer slecht bij.

 

Wat met de busstrook, met voetgangers, sluipverkeer?

Naast deze ernstige bekommernissen over de situatie voor fietsers hebben we nog heel wat andere vragen.

 • Zullen de busstrook en de lichten aan de Melkerijstraat geen sluipverkeer veroorzaken via wegen ten noorden en zuiden van de Staatsbaan? Hoe kan dat voorkomen worden?
 • Aanvullend ontbreken er deftige voetpaden op veel plaatsen. Is hier een investering in een degelijk voetpad niet wenselijk, temeer er veel woongelegenheden zijn bijgekomen en er een RVT en serviceflats zijn met mensen die moeilijk te been zijn?
 • Op sommige plaatsen, bvb tegenover de kerk in St. Bernard, staan tussen ‘voetpad’ en fietspad wagens geparkeerd. Het fietspad wordt beter verlegd zodat het tegen het voetpad aan komt te liggen.
 • Hoe worden de oversteekplaatsen aangeduid? Voldoende veilig, ook in het donker? En kan er ook een oversteekplaats voor fietsers gemaakt worden langs die voor voetgangers?
 • Krijgt het fietspad een kleur waar het andere straten kruist, zoals beloofd aan de gemeente en de Start-Up St.- Bernard in eerder overleg? Of krijgt het volledige fietspad een andere kleur? Dit zou de zichtbaarheid en dus oplettendheid van de automobilisten ten goede komen.
 • Tot slot, kan het verkeerslicht  op de Gellenberg ook een slim licht worden?

Dorpskerngevoel

Nog een heel belangrijke laatste vraag luidt: kan er via de juiste infrastructuur een kerngevoel gecreëerd worden in St.-Bernard? Kan er 'levend groen' voorzien worden op de steenweg in deze kern of ook op andere plaatsen? Bomen en groen zouden dit gebied een heel ander aanzicht geven van een echte kern, hetgeen dan weer snelheidsverlagend werkt. Onderstaande foto toont aan dat het ook anders kan …

Onze vraag :

Kunnen we als burgers mee nadenken over de inrichting op korte en lange termijn?

De weg is in beheer van het Vlaamse gewest (AWV) maar voor heel wat zaken wordt ook naar de gemeente gekeken. Daarnaast kennen de bewoners en gebruikers van de Staatsbaan, per fiets, auto, … de steenweg zeer goed.

We vragen dan ook een overleg met AWV, de gemeente, politie, Regionet, betrokken burgers van St-Bernard, Linden en Pellenberg, de Fietsersbond, en alle andere belanghebbenden.

Op de gemeenteraad stelden we voor om nog voor het einde van het jaar met al deze betrokkenen te overleggen, inclusief de diverse burgerbewegingen. Het gemeentebestuur vindt dat te snel, maar beloofde wel om begin 2021 een open mobiliteitsraad te organiseren waarin alle betrokkenen uitgenodigd worden.

We kijken er naar uit!

Kom gerust mee denken op die open mobiliteitsraad of geef je vragen, bekommernissen en ideeën door aan [email protected] of 0496 337060. Ook op deze website kan je je feedback kwijt. Dankjewel alvast!