Overleg tussen gemeenten is noodzakelijk

23 April 2018

Overleg tussen gemeenten is noodzakelijk

Zoals al meermalen vermeld, mobiliteit is een belangrijk probleem in Lubbeek, een probleem dat niet stopt aan de gemeentegrenzen. "Wanneer sluipverkeer ontmoedigd wordt, stopt het mobiliteitsprobleem niet aan de gemeentegrenzen. " Leuven nam een aantal maatregelen om het sluipverkeer te ontmoedigen, waardoor de verkeersdrukte verschuift naar de aangrenzende gemeenten. Als Bierbeek en Lubbeek ook straten gaan afsluiten, resulteert dit in autostromen die zich verplaatsen naar andere straten, naar de buurgemeentes. Daarom is er nood aan participatie van de inwoners van de 'getroffen' wijken, samen met een overleg over de gemeentegrenzen heen.

Als we het mobiliteitsvraagstuk willen oplossen moeten we mikken op:

  • Een intensieve bevraging van de betrokken, waarbij enerzijds ingezoomd wordt op de problemen en anderzijds gekeken wordt naar mogelijke oplossingen. Hierbij heeft de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar een essentiële rol.
  • Intergemeentelijk overleg met Leuven dateert echter al van december 2016, dat met Bierbeek van september 2014. Overleg met Tielt-Winge en Holsbeek is blijkbaar onbestaand.
  • Een  gemeentelijke begeleidingscommissie waarin naast de Lijn ook bovenlokale overheden participeren is deze legislatuur nog niet samengekomen (geen verslagen teruggevonden).
  • En natuurlijk: plaatselijke politici die mobiliteit niet alleen in woorden maar ook in daden belangrijk vinden.