Actie voor meer biodiversiteit in Lubbeek

14 September 2018

Actie voor meer biodiversiteit in Lubbeek

Zonder Natuur kunnen wij niet leven… Vlinders, kieviten en bijen. Je ziet ze plots verschijnen in Lubbeekse voortuintjes, of beter gezegd, de afbeeldingen ervan.   Met deze actie wil Groen Lubbeek de aandacht vestigen op de achteruitgang van de natuur, ook in Lubbeek. Zo verdwenen op enkele jaren tijd vogels als de kievit, de nachtegaal en de veldleeuwerik.   Tal van oorzaken liggen hier aan de basis: schaalvergroting in de landbouw, klimaatopwarming, verstedelijking, versnippering van de natuurgebieden, .... Groen Lubbeek wil dringend actie ondernemen om de biodiversiteit in onze gemeente te versterken. Daarom willen we werk maken van de ontwikkeling van een groot,  gemeentegrenzen overschrijdend natuurgebied. een uitgebreid netwerk van trage wegen, geflankeerd door hagen en struwelen. Op die manier worden het migratiepaden voor planten en dieren. ‘meer groen dichtbij’ door vergroening van dorpspleintjes, speelplaatsen, de aanleg van fruit en bessen pluktuintjes op speelpleintjes, ..... het stimuleren de aanleg van wilde tuinen via bv groepsaankoop van zaden voor wilde bloemen. een drastische verlaging of zelfs opheffing van de activatietaks op onbebouwde kavels gelegen buiten het woonkerngebied. Aldus roepen we een halt toe aan het ongebreideld op de markt brengen van bouwgronden gelegen buiten de woonkernen. ‘Niet alleen vlinders, bijen en vogels varen er wel bij’, zeggen Pieter Pardaens (5de plaats) en Gerda van Hoovels (6de plaats) van Groen Lubbeek. ‘Alle inwoners, het lokaal toerisme en onze economie plukken er de vruchten van.‘   Op Zaterdag 15 september geven we het startshot van onze actie voor meer biodiversiteit in Lubbeek. We komen samen om 14:00 voor het gemeentehuis van Lubbeek, uitgelezen kans om onze maquettes te bewonderen