Bestuursakkoord 2019-2025 kritisch bekeken

04 Mei 2019

Bestuursakkoord 2019-2025 kritisch bekeken

Highlight op de gemeenteraad van april was de voorstelling van het bestuursakkoord 2019-2025. Vanuit de gezamenlijke oppositie werden heel wat vragen gesteld. We behandelen er enkele thema per thema… ONDERWIJS We feliciteren de huidige en vorige legislatuur, voor het vernieuwen van de onderwijsinfrastructuur. Het pedagogisch project wordt geactualiseerd, met meer aandacht voor het Nederlands”. We vragen of er mbt het Nederlands duidelijke noden zijn (is er een probleem in Lubbeek, en zo ja welk?). Er kwam geen concrete indicatie in het antwoord van de schepen. We vroegen waarom net de Vlaamse identiteit als thema naar voor geschoven wordt. Het antwoord was dat men wil beginnen bij de Vlaamse identiteit. Zijn de leerlingen niet ook Lubbekenaar, Belg, Europeaan?  Er worden enkele initiatieven naar voor geschoven om de neutraliteit te garanderen bij het personeel. Is er een rechtstreekse aanleiding om dit te doen? En welke symbolen wil men dan precies verbieden? Het antwoord is dat er geen concrete aanleiding is, maar dat men “just in case” incidenten wil voorkomen. We stellen ook de vraag of het verplichten van kinderen om deel te nemen aan manifestaties tijdens de schooluren waarbij politici erg visibel aanwezig zijn (zoals het recente evenement van Wereldwaterdag) dan wel neutraal kan beschouwd worden. Inzetten op Nederlands, de Vlaamse identiteit, en het bannen van religieuze symbolen worden dus ingevoerd zonder concrete aanleiding. Het lijkt dus eerder om pure symbooldossiers te gaan? Zodra de pedagogische projecten aangepast worden moeten die op de gemeenteraad komen. We volgen dit nauwgezet op. OPENBARE WERKEN Er wordt prioritair ingezet op de aanleg Bollenberg/Lubbeekstraat. Waarom niet via Herendaal, waar een primaire fietsverbinding makkelijker te realiseren is (via aanliggend fietspad)? We insisteren er op dat bij een heraanleg van wegen e.d. de gemeente niet alleen samenwerkt met andere openbare instanties, maar ook met de burgers die willen participeren. In Plein/Kapelstraat/Ganzendries werden drempels weggehaald. We insisteren op de aanleg van tijdelijke verkeersremmers in afwachting van een ANPR camera.Tip: kijk eens op http://stratenplan.lubbeek.be/ Via een keuzemenu kan je de geplande wegenwerken zien :-) WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN We missen visie, ambitie, wat wil men bereiken? Heel wat partners in het lokale sociaal beleid komen nauwelijks aan bod in de tekst.  Hoe gaat gewerkt worden aan eenzaamheid en armoede? Dit komt bijv. ook niet aan bod bij het thema sport, en nauwelijks bij onderwijs. FINANCIEN Er blijkt geen geld gereserveerd voor wanneer de rechtszaken in verband met de activeringstaks slecht aflopen. Er zijn nog meer dan 140 zaken lopende, met een enorm bedrag aan advocatenkosten die verwacht worden. Dit lijkt geen doordacht beleid.  De kernbelasting wordt niet verhoogd. Maar wat met andere belastingen en taksen, eventueel nieuwe heffingen?  We stellen vast dat heel wat subsidies van andere overheden (bijv. voor veilige schoolomgeving) niet worden aangevraagd. DUURZAAMHEIDWe zien enkele grote hiaten. Een selectie:  Inzetten op duurzaam transport (openbaar vervoer, fietspaden) is quasi afwezig. We zien geen inzet op duurzame energie en duurzaam bouwen. Heel wat subsidies voor woningen zijn door de gemeente afgeschaft, maar er lijkt niets in de plaats gekomen. Krijgen het omgevingsvergunningsbeleid en de (gecontesteerde) activeringsheffing een duurzame invulling? We zouden kunnen inzetten op een snellere invulling van bouwgronden in de woonkernen, maar het vrijhouden ervan daarbuiten. MOBILITEIT (en verkeersveiligheid) Flitscontroles: Er is een kwart te weinig politiemensen in onze zone. Dat weegt op het aantal flitscontroles dat kan gebeuren. Fietspaden, openbaar vervoer: Uit de omgevingsanalyse bleek dat de eerste en grootste bekommernis van de Lubbekenaar de mobiliteit is (incl voetpaden, fietspaden, openbaar vervoer). Daarover is heel erg weinig terug te vinden in het beleidsplan. Nieuwe fietspaden komen nauwelijks aan bod.  ANPR camera: Voor de verkiezingen werd gezegd dat – nadat drempels en andere verkeersremmers verwijderd werden – er een ANPR camera zou worden ingezet (voor snelheid en zwaar verkeer). Nu blijkt dat er hoogstens zal verkend worden wat er mogelijk is. “Plots” ontdekt men dat er heel wat moeilijkheden zijn. De ANPR camera op de lange baan?  Zwaar verkeer: Hoe gaat men dit in de toekomst handhaven? Daar wordt opnieuw naar de ANPR camera gekeken, maar die is er dus nog (lang) niet … We juichen een afgescheiden fietspad in de Kasteeldreef toe, en kijken uit naar de realisatie. We gaan er van uit dat het fietspad er komt, en dat de aangekondigde onderhandelingen dus niet meer gaan over het al dan niet uitvoeren. Het was immers een voorwaarde om het vinificatiecentrum toe te staan.  We wijzen er op dat het mobiliteitsplan al oud is (2012). Moet het worden geupdate. De repliek is dat het nog steeds actueel is. Betekent dit dan dat er niks is gebeurd?